Wolności 57,
58-260 Bielawa

+48 74 645 64 01
biuro@barl.bielawa.pl

Spółka

Naszą misją jest prowadzenie działań zmierzających do  rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Bielawa oraz zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

 1. Celem Spółki jest tworzenie sprzyjających warunków ekonomicznych oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskanie nowych inwestorów ze   szczególnym ukierunkowaniem na:
 •  tworzenie nowych miejsc pracy,
 •  wspieranie istniejących, zagrożonych miejsc pracy,
 •  doradztwo ułatwiające przedsiębiorcom podejmowanie decyzji inwestycyjnych
    lub dotyczących obrotu gospodarczego,
 •  tworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji,
 •  wzmocnienie potencjału gospodarki Gminy Bielawa,
 •  ułatwianie dostępu przedsiębiorcom z sektora MŚP do tanich źródeł finansowania inwestycji i   rozwoju: kredytów, pożyczek oraz poręczeń,
 •  wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych.

 

 1. Celem Spółki w zakresie energetyki cieplnej, w szczególności jest:
 •  zaspakajanie potrzeb mieszkańców związanych z ogrzewaniem i ciepłą wodą,
 •  doradztwo i wdrażanie projektów w zakresie poszanowania energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 •  inwestycje w przedsięwzięcia zmierzające do poszanowania energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 •  promowanie w energetyce rozwiązań ekologicznych, przyjaznych środowisku naturalnemu.

  

 1. Celem Spółki w zakresie energii elektrycznej, w szczególności jest:
 •  inwestycje w przedsięwzięcia zmierzające do produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
 •  dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej sieciami własnymi lub dzierżawionymi.

 

 1. Celem spółki jest promocja Gminy poprzez wykorzystanie jej potencjału turystycznokulturalno-gospodarczego, w szczególności:
 •  wydawanie publikacji, informatorów i innych materiałów reklamowych.

 

Dodatkowo Spółka jest członkiem Dzierżoniowskiego Klastra Energi, Klastra Edukacji w Bielawie oraz Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej.

Spółka ma zawarte porozumienie dotyczące partnerskiej współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – organem prowadzącym Zasadniczą Szkołę Zawodową CRRiMP